De stichting Stichting Jules Coenegracht Sr. werft niet actief gelden .
De baten, bestaande uit de beleggingsresultaten verminderd met de kosten, worden ingezet conform de doelstelling van de Stichting.
De Stichting Jules Coenegracht Sr. kwalificeert zich dientengevolge als een Vermogensfonds.

Met betrekking tot de winstbestemming is statutair vastgelegd dat in verband met de instandhoudingseis van het eigen vermogen, van het positieve saldo van baten en lasten, zijnde het voordelig saldo, eerst een toevoeging aan het vermogen dient plaats te vinden aan het vermogen met een bedrag conform de inflatiecorrectie zijnde het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over de omvang van dat eigen vermogen bij het begin van het jaar.
Voor zover er na deze dotatie nog een voordelig saldo resteert, wordt dit aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

In de afgelopen jaren zijn een aantal subsidieverzoeken gehonoreerd tot een totaalbedrag van ruim €  400.000.

In 2012 is geen subsidie verleend  omdat na toepassing van de statutair bepaalde  inflatiecorrectie geen saldo kon worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.