Het vermogen van de stichting is ontstaan uit een nalatenschap van de heer J.P.M.Coenegracht.
Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden dient er gezorgd te worden voor een zo  groot mogelijk rendement waarbij de risico’s niet mogen worden onderschat.
 De opbrengst van het vermogen van de stichting wordt  –zo mogelijk-  jaarlijks besteed voor  het verwezenlijken van het bij het vorige artikel omschreven doel.
Ten einde het vermogen in stand te houden wordt jaarlijks aan het vermogen toegevoegd  een bedrag overeenkomend met de aanpassing  van het vermogen aan de inflatie in het  afgelopen jaar e.e.a.  conform het bepaalde daaromtrent in de statuten.

 Het vermogen zou kunnen toenemen door het ontvangen van gelden via schenkingen,  erfenissen of legaten.